ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเซียน
กลับหน้าหลัก
 
thai   English 
 
facebook Twitter
 
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ADM report 2019
ดูทั้งหมด

รูปภาพ
ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters-ASOD 39th
ดูทั้งหมด

ข่าว
ป.ป.ส. ขับเคลื่อนความร่วมมือเฝ้าระวังยาเสพติดระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 7
วันที่ 6 มี.ค. 2562

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่
5 - 7 มีนาคม 2562 โดยมีพลตำรวจเอก ดร. เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนประเทศในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ผู้
แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย รวม 100 คน ณ
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน
ซึ่งเป็นการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน หรือ ASEAN-NARCO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาค และจัดทำรายงานเฝ้าระวัง
สถานการณ์ยาเสพติดประจำปีฉบับที่ 4 ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมร่วมกันพิจารณาทบทวนปรับปรุงร่างคู่มือ
ระบบ ADM Report System ให้มีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
สถานการณ์ในภูมิภาคอาเซียนจากรายงาน 3 ฉบับที่ผ่านมา (2015 - 2017) พบว่า มีตัวยาหลักที่แพร่ระบาด
ในภูมิภาค 5 ตัวยา คือ ATS (ยาบ้าและไอซ์) มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในอาเซียน รองลงมา คือ เฮโรอีน กัญชา
และฝิ่น ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวังในภูมิภาคอาเซียน แบ่งเป็น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่ม ATS (ยาบ้าและไอซ์) และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม NPS (สารออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทชนิดใหม่) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งชนิดและปริมาณ อาทิ XLR-11 หรือ กัญชาสังเคราะห์ ที่
เข้ามาแพร่ระบาดในภูมิภาคอาเซียน พบในเวียดนาม พบ Fly High ซึ่งเป็น Party Drug แพร่ระบาดใน
ฟิลิปปินส์ และในประเทศไทย พบการแพร่ระบาดของ Ketamine เป็นจำนวนมาก เป็นต้น
ข้อมูลในระบบ ADM Report System ปี 2018 (มกราคม – มิถุนายน) พบว่า มีจำนวนคดียาเสพติด
ที่เกิดขึ้น 212,285 คดี พบในประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ด้านพฤติกรรมของบุคคล ยังพบกลุ่มนัก
ค้าชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในอาเซียน ทั้งในฐานะของนักค้าและผู้รับจ้างลำเลียงมีหลากหลายสัญชาติ
โดยกลุ่มนักค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากที่สุด ในปี 2018 พบว่าจำนวน 99% คือ กลุ่มนักค้าจาก
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
การประชุมในครั้งนี้ ได้ดำเนินมาจนถึงแผนระยะที่ 3 การพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว จึงได้มี
การวางแผนขยายการดำเนินงานตามแผนระยะที่ 4 พัฒนากลไกเก็บข้อมูลอาเซียน และแผนระยะที่ 5 พัฒนา
เทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานภายในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ จากการประชุมที่ผ่าน
มาทำให้เห็นถึงพัฒนาการของความร่วมมือที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกมากขึ้นของประเทศสมาชิก
จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกทำให้ทราบได้ว่า ขณะนี้ทุกประเทศในประชาคมกำลังเผชิญกับ
ขบวนการค้ายาเสพติดที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในประชาคม และการค้ายาเสพติดที่ทำการ
ซื้อขายผ่านทาง Internet โดยใช้เงินสกุล Digital หรือ Bitcoin และการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์เป็นช่อง
ทางลำเลียงยาเสพติด ผลจากความร่วมมือดังกล่าว คือ การที่ทุกประเทศในประชาคมจะรู้เท่าทันสถานการณ์
และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้นำเอาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการวาง
แผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศเพื่อให้
ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
----------
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. 1386

Copyright 2015 - สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) - All Right Reserved