ตราสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเซียน
กลับหน้าหลัก
 
thai   English 
 
facebook Twitter
 
ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ADM Report 2019
ดูทั้งหมด

รูปภาพ
ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters-ASOD 39th
ดูทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
วันที่ 3 ส.ค. 2558 (5395)
 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเซียน

 
         ความเป็นมา
 
        ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเป้าหมายร่วมกันในการเป็นเขตปลอด ยาเสพติด ค.ศ. 2014 หรือ พ.ศ.2558 และได้ให้คำนิยามไว้ว่าทุกประเทศในอาเซียนจะต้องประสบความสำเร็จในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายของการลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด ลดการลักลอบค้ายาเสพติด ลดการแพร่ระบาดยาเสพติด และนอกจากนี้อาเซียนได้ประกาศการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งรัฐบาลไทยหวังที่จะเห็นความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นด้านบวกของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้คำนึงถึงผลกระทบในด้านลบที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้ยกเป็น "วาระแห่งชาติ” และ "วาระแห่งภูมิภาค” เนื่องจากปัญหายาเสพติดไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ประเทศอาเซียนทุกประเทศต่างก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน และเมื่อรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายของประชากร การคมนาคมขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว
 
          สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการแก้ไข ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ของประเทศไทยได้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านยาเสพติดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขปัญหาและยับยั้งการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และจากการที่ประเทศอาเซียนได้มีวิสัยทัศน์การเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น และมีแผนปฏิบัติการอาเซียนปลอด ยาเสพติด ค.ศ. 2015 รองรับการจัดการปัญหายาเสพติดในระดับภูมิภาคเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายในแผนปฏิบัติการอาเซียนดังกล่าวให้เห็นผลชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม และมีความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้น พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) หรือ ASEAN-NARCO เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมาปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นเหมือนสำนักงานที่ใช้ใน การประสานงานของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในระดับภูมิภาค ด้านยาเสพติด ทั้งนี้ให้ประเทศไทยได้ผลประโยชน์เป็นหลัก
 
          สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เสนอแนวคิดการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติดสมัยพิเศษ ครั้งที่ 2 ณ ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ Brunei Times ได้ลงข่าวการประชุมฯ โดยเน้นเรื่องที่ไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนด้วย ต่อมาประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารแนวคิด การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนอย่างเป็นทางการในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASOD) ครั้งที่ 34 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากที่ประชุมฯ เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส อาเซียนมีความชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนมาแล้วรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยในครั้งล่าสุดนั้น ส่วนความร่วมมือกับอาเซียน สำนักการต่างประเทศ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประมุข สวัสดิมงคล อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีรองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นางสาวรัชนีกร สรสิริ) เป็นประธานการประชุม ได้ผลเป็นที่ น่าพอใจ ทำให้การจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส อาเซียนมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการวางผังสำนักงานฯ มีการยกร่างแผนปฏิบัติการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ปีงบประมาณ 2557 มีการกำหนดนโยบายและหารือแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ส.อาเซียน
 

ข้อมูลทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน

          เป้าหมายของการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน และดำเนินการด้านปราบปรามยาเสพติด เป็นสถานที่เผยแพร่กิจกรรมด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด และเป็นศูนย์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีกลไกการเชื่อมโยงกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ สถานที่ตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน คือ อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส.
 
 
การบริหารงานของสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน
 
         โครงสร้างสำนักงานฯ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่
1. ฝ่ายอำนวยการและประสานงาน มีหน้าที่บริหารและประสานงานในเรื่องทั่วไป ทั้งการจัดประชุม การฝึกอบรม ดูแลเรื่องงบประมาณ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติงานหรือติดต่อสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน

2. ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ จะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศอาเซียน ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด โดยการเชื่อมโยงกับองค์กรระหว่างประเทศ ข้อมูลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในด้านกิจกรรมต่างๆ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบของสื่อต่างๆ แก่สาธารณชน

3. ฝ่ายปฏิบัติการ ระยะแรกจะเน้นการทำงานด้านการปราบปรามยาเสพติด และการสืบสวนคดียาเสพติดร่วมกัน เช่น โครงการเครือข่ายหน่วยงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากล ในอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force - AAITF) ต่อมาจึงค่อยดำเนินงานในส่วนอื่น เช่น ด้านตรวจพิสูจน์ ด้านพัฒนาทางเลือก ฝ่ายปฏิบัติการจะประกอบด้วยส่วนปฏิบัติการหลายส่วนขึ้นอยู่กับเนื้อหาของความร่วมมือ
 
โครงสร้างบุคลากรของสำนักงาน
         ด้านบุคลากร จะมีการแบ่งบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่บุคลากรประเภทประจำ เป็นหัวหน้าสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน จะต้องเป็นข้าราชการประจำที่มีความสามารถในการทำงานทั้งในด้านการบริหาร และประสานความร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนได้ หัวหน้าสำนักงาน ป.ป.ส. มีวาระคราวละ 2 ปี ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนจะต้องเป็นรองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ดูแลด้านปราบปรามยาเสพติดเนื่องจาก จะเริ่มดำเนินงานจากด้านปราบปรามยาเสพติด และ/หรือด้านต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเจ้าหน้าที่ประจำให้เป็นคนไทย เนื่องจากต้องประหยัดงบประมาณ ส่วนบุคลากรประเภทไม่ประจำ..คือบุคคลที่มาทำงานร่วมกันเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการหรือกิจกรรมที่มีการประสานงานร่วมกัน ซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีระยะเวลาแตกต่างกันออกไป ประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศสามารถส่งเจ้าหน้าที่มาทำงานที่สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับตัวโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างที่มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ เข้ามาทำหน้าที่ดำเนินการ และประสานงานเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย หรือการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อฝึกอบรมในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ ที่ประจำประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติดเพื่อเข้ามาทำงานที่สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนได้ ประเทศไทยจะทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการและทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน

โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน
 โครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 
1. ฝ่ายบริหารมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ประกอบด้วย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นรองประธาน อธิบดีกรมอาเซียนเป็นที่ปรึกษา ผู้แทนกรมอาเซียน ผู้แทนหน่วยงาน กอง/สำนักที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ เป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักการต่างประเทศ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 
2. ฝ่ายปฏิบัติการกำหนดให้สำนักงาน. ป.ป.ส. เป็นผู้บริหารจัดการสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ซึ่งการดำเนินงานของสำนักงานจะเป็นในลักษณะศูนย์ปฏิบัติการ โดยมีหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าฝ่ายความร่วมมือแต่ละด้านเป็นผู้ดำเนินการ
 
การดำเนินงาน/ หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน
 
         หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน คือ เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียน ด้านยาเสพติดเป็นศูนย์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในอาเซียน เป็นสถานที่ประสานงานเพื่อผลักดันการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน ประสานการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยการดำเนินการร่วมกัน เช่น คณะทำงานโครงการเครือข่ายหน่วยงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force - AAITF) สำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Offices - BLO) และโครงการศูนย์ปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัย (Joint Operation Safe Mekong) เป็นต้น เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการสืบสวนคดียาเสพติดที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน เป็นสถานที่อำนวยการ ในการปฏิบัติการและการวางเป้าหมายร่วมของสองประเทศขึ้นไป เป็นสถานที่ประสานเกี่ยวกับ การฝึกอบรมและเผยแพร่กิจกรรมด้านยาเสพติด
 
        ด้านกิจกรรมของสำนักงานฯ ในช่วงแรกจะเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ประเทศไทยทำอยู่แล้ว และขยาย ความร่วมมือออกไปให้ครอบคลุมอาเซียน เช่น โครงการเครือข่ายหน่วยงานสกัดกั้นและปราบปราม ยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force on Drugs- AAITF) โครงการจัดตั้งและพัฒนาสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison..Office - BLO) โครงการ Smart Program โครงการ APICC การจัดฝึกอบรมด้านปราบปรามยาเสพติด โครงการเครือข่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนต่อต้านยาเสพติด (ASEAN Youth Leader Network against Drugs) เป็นต้น ขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียนมีเว็ปไซต์แล้ว ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ส เป็นผู้จัดทำ และส่วนความร่วมมือกับอาเซียน สำนักการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลในส่วนของแบบและเนื้อหาพร้อมกับสนับสนุนข้อมูล นอกจากนี้ส่วนประสานการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ สำนักปราบปรามยาเสพติดก็เป็นผู้สนับสนุนด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม กอง/สำนักที่เกี่ยวข้องที่มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรือมีข้อมูลความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ก็จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลเช่นเดียวกัน
 
        อย่างไรก็ตาม ในการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ยังอยู่ในกระบวนการของการยกร่างโครงการ ทั้งนี้ต้องมีการประชุมคณะทำงานอำนวยการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน เพื่อหารือในรายละเอียดและปรับโครงการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาด้านงบประมาณด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีกต่อไป
 
 
Copyright 2015 - สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) - All Right Reserved